beats by dre cheap

Ko je du┼żan da udjeli Sadakatul-fitr?

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Sadekatul-fitr duzan je izdvojiti svaki slobodni i imucni musliman bez obzira na njegovu starosnu dob. Po misljenju vecine ucenjaka imucnim se u ovom slucaju smatra onaj koji posjeduje uobicajnu kolicinu hrane za prvi bajramski dan nakon izdvajanja zekatul-fitr.

Ovaj stav se temelji na hadisu koji prenosi Sehl ibn Hanzali u kome je Resulullah, s.a.v.s., kazao: “Ko bude prosijacio a imao dovoljno, izlaze sebe dzehenemskoj vatri.” “O Allahov Poslanice, koliko mu je dovoljno,” upitase ashabi?”Ono sto ga moze zasititi u jednom danu i noci,” rece Resulullah, s.a.v.s. (Ebu Davud 1629. Sejh Albani ovo predanja smatra vjerodostojnim. Vidjeti: Sahihus-sunen, 1/452-4553) Siromah koji ne posjeduje hranu nije duzan izdvojiti zekatul-fitr po konsenzusu ucenjaka. (Vidjeti: El-medzmua, 6/100)

Sadekatul-fitr se daje samo siromasnima. Ne moze se analogno obaveznom zekatu izdvajati fitr za svih osam skupina (misli se na osam skupina sponetuih u 60 ajetu sure Et-Tevbe, gdje Allah, s.v.t., kaze: Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima i onima koji ga sakupljaju, i onima cija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduzenima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku namjerniku.”), iako to tvrdi vecina islamskih ucenjaka. (vidjeti: El-mugni, 3/78, El-medzmua, 6/132, Es-sejlul-dzerrar, 2/86)...
U hadisu koji prenosi Ibn Abbas spomenuto je da je sadekatul-fitr hrana namijenjena za siromasne. Zato se treba pridrzavati serijatskog dokaza pored koga analogija ne vrijedi. Analogiji se pristupa kada nema jasnog i pouzdanog argumenta, kao sto se uzima tejemmum kada nema vode za abdest. Ovo misljenje zastupaju dvojica sejhul-Islama Ibn Tejmijje i Ibn Kajjim. (vidjeti: Medzmuatul-fetava, 25/46 i Zadul-mead, 2/16-17 i Es-sejlul-dzerrar, 2/86-87 od Sevkanija koji je odabrao ovo misljenje.)

Ibn Kajjim tvrdi: “Resulullah, s.a.v.s., je sadekatul-fitr davao iskljucivo siromasima. Nikada ga nije dijelio na osam skupina, niti je naredio da se to cini, niti su to ashabi poslije njega praktikovali.” (Vidjeti: Zadul-mead, 2/17)
Na osnovu konsenzusa muslimana nije dozovljeno izdvajanje sadekatul-fitra sljedbenicima knjige (zidovima i krscanima). (Vidjeti: El-idzma, str. 56-57, El mugni, 3/79 i Fethul-bari, 4/2001)

Za koga covjek treba davati sadekatul-fitr

Islamski ucenjaci ne zastupaju jednoglasan stav kada je u pitanju izdvajanje sadekatul-fitra za clanove obitelji. Vecina pravnika smatra da je muz obavezan izdvojiti sadekatul-fitr za svoju suprugu, analogno izdrazavanju. (Vidjeti: El-mugni 3/69, El-medzmua, 6/106, Fethul-bari 3/369, Aridatul-ahvezi, 3/183-184, Nejlul-evtar, 4/181 i Subulus-selam 2/830) S druge strane, ucenjaci hanefijske fikhsko-pravne skole, te imami: Muhammed ibn Sirin, Sufjan Sevri, Malik ibn Enes, Muhammed ibn Munzir i drugi smatraju da je zena duzna za sebe, iz svoga imetka izdvojiti sadekatul-fitr (Vidjeti: El-muhalla, 6/137-138, El-mebsut, 3/105, Aridatul-ahvezi, 3/183 i Umdetul-kari, 9/109)

Ovdje se izuzima zena nemuslimanka za koju se ne izdvaja sadekatul-fitr po konsenzusu ucenjaka. (Vidjeti: Nejlul-evtar, 4/181 i Vahatul-iman, 2/218)
Sto se tice djece, vecina ucenjaka smatra da sa sadekatul-fitr izdvaja iz njihovog imetka, ukoliko ga posjeduju (Ibn Arebi navodi konsenzus ucenjaka po ovom pitanju. Vidjeti: Aridatul-ahvezi, 3/184), isto kao izdrzavanje koje se podmiruje iz vlastitog budzeta djeteta, ako ga posjeduje. (Vidjeti: El-mebsut, 3/104) Medutim, ako dijete ne posjeduje vlastiti imetak vecina islamskih ucenjaka, osim Ibn Hazma i Sevkanija (Vidjeti: El-muhalla, 6/138 i Es-sejlul-dzerrar, 2/83), smatra da je staratelj u njegovo ime duzan izdvojiti sadekatul-fitr. (Vidjeti: El-medzmua, 6/136, Revdatut-talibin, 2/293, Fethul-bari, 3/369)
Hafiz Ibn Munzir kaze: “Islamski ucenjaci su slozni da je covjek duzan, ako je u mogucnosti, izdvojiti sadekatul-fitr za sebe i svoju malodobnu djecu koja nemaju imetka. (Vidjeti: El-idzma, str. 55 i El-ikna, 1/103)

Takoder, duznost je ozdvojiti sadekatul-fitr za one koji se posjeduju (tj. za robove), kao sto smo prethodno naznacili. (Vidjeti: El-muhalla, 6/137-138 i Es-sejlul-dzerrar, 2/84-85) Prenosi se da je Ibn Omer davao sadekatul-fitr za one koje je izdrzavao od clanova svoje obitelji, punoljetnog i maloljetnog, za svoje robove i robove svojih zena. (Darekutni, 2060, Bejheki, 4/161 sa pouzdanim lancem prenosilaca. Slicno tome u nesto skraceno obliku Buhari, 1511 i Ebu Davud 1610) Identicno ovome spominje se u jednom hadisu cija je vjerodostojnost sporna. (Darekutni, 2059 i Bejheki 4/161)

Jedna skupina ucenjaka iz kasnijih generacjia smatra da je sadekatul-fitr obavezan na dijete dok je jos u majcinoj utrobi. Medutim, ovo misljenje se ne zasniva na autenticnom serijatskom dokazu (Vidjeti: Ahtus saiah, str. 166), osim sto se prenosi u slabim predajama da je Osman davao sadekatul-fitr za diejte u majcinoj utrobi (Abdullah ibn Ahmed u El-mesailu, 644. Ibn Hazm u El-muhalla, 6/132. Lanci prenosilaca ovih predaja su prekinuti, jer Katade i Bekr ibn Abdullah Muzeni nisu dozivjeli Osmana ibn Affana, r.a. Vidjeti, takoder El-mugni, 3/80 od Ibn Kudame.) Navodi se da je imam Ahmed volio da se daje sadaka za dijete u majcinoj utrobi, ali na to nije obavezivao. (Vidjeti: El-insaf, 3/152. Od imama Ahmeda ima i drugih predaja vezanih za ovo pitanje.)

Ibn Munzir spominje konsenzus islamskih ucenjaka da izdvajanje sadekatul-fitra za nerodeno dijete nije obavezno. (Vidjeti: El-idzma, str. 55. Vidjeti, takoder El-mugni 3/80, El-medzmua, 6/133, Umdetul-kari, 9/110, Fethul-bari, 3/369 i Nejlul-evtar, 4/181) Prema tome, misljenje pojedinih ucenjaka koji obavezuju na sadekatul-fitra za nerodeno dijete smatra se iznimnim. (Ibn Hazm smatra izdvajanje sadekatul-fitra obaveznim nakon sto embrion napuni cetiri mjeseca a ne prije toga. Vidjeti: El-muhalla, 6/132, El-mugni, 3/80 i Umdetul-kari 9/11)

Ovdje mozemo ukazati na jedan nevjerodostojan hadis u kome se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Post onoga koji ne podmiri sadekatul-fitr objesen je izmedu nebesa i Zemlje i Allah ga nece primiti sve dok ne izdvoji sadekatul-fitr.” (Dejlemi u Musnedul-firdevs, 1/235. Zbog slabosti ovepredaje vidjeti: El-ilehul mutenahije, 2/499, Lisanul-mizan, 5/276, Daifut-tergib, 1/333, Daiful-dzamia 3413.)

 

Ruhul atire
http://niqab.blogger.ba
02/10/2007 15:01